Darbo laikas: Pirmadieniais - penktadieniais: 09.00 - 19.00

Privatumo politika

Pagrindinis  —   Pristatymas   —  Privatumo politika

Privatumo politika

SIA „Infinitas“ privatumo politika
SIA „Infinitas“ privatumo politikos (toliau – Privatumo politika) tikslas – suteikti fiziniams asmenims informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, jų tvarkymo tikslą ir pagrindą, tvarkymo laikotarpį, asmens duomenų gavėjų kategorijas, asmens duomenų apsaugą ir duomenų subjektų teisę įgyti prieigą prie savo asmens duomenų.

Duomenų valdytojas ir jo kontaktinė informacija
Asmens duomenų valdytojas yra SIA „Infinitas“, registracijos Nr. 40103330966, visa kontaktinė informacija pateikiama čia: www.gpspro.lv.
Su SIA „Infinitas“ duomenų apsaugos specialistu susisiekti ir užduoti klausimus apie asmens duomenų tvarkymą galima rašant šiuo elektroninio pašto adresu: [email protected]

Asmens duomenys ir jų gavimas
Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė yra arba gali būti nustatyta (toliau – duomenų subjektas) – galimą, esamą arba buvusį klientą, kliento įgaliotinį, įpėdinį, mokėtoją, šių asmenų atstovą, kontaktinį asmenį, kitą trečiąjį asmenį, dalyvaujantį skolinimo, įskaitant mokumo vertinimą, procese (pvz., trečiųjų asmenų duomenys kliento pateiktuose dokumentuose) ir kituose duomenų tvarkymo procesuose, SIA „Infinitas“ bendradarbiavimo partnerius (įskaitant potencialius), jų atstovus arba tikruosius naudos gavėjus, SIA „Infinitas“ kandidatus į laisvas darbo vietas, konkurso dalyvius.
 • Asmens duomenų, kuriuos SIA „Infinitas“ daugiausia, bet ne tik, renka ir tvarko, kategorijos:
 • Identifikavimo duomenys, pavyzdžiui, vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (paso kopija, asmens tapatybės kortelė, pilietybė).
 • Kontaktinė informacija, pavyzdžiui, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.
 • Su profesine veikla (darbu) susiję duomenys, pavyzdžiui, apie darbdavį, darbo stažą.
 • Duomenys apie susijusius asmenis, pavyzdžiui, duomenys apie išlaikytinių, įpėdinių ir kitų susijusių asmenų skaičių.
 • Finansiniai duomenys, pavyzdžiui, duomenys apie turtą, sandorius, įsipareigojimus, duomenys apie pajamas ir jų šaltinį, mėnesinį atlyginimą ir kitas reguliarias ar nereguliarias pajamas, finansinius įsipareigojimus, pajamų šaltinį (lėšas).
 • Kontaktiniai duomenys, kurie renkami duomenų subjektui lankantis SIA „Infinitas“ parduotuvėje arba interneto svetainėje www.gpspro.lv, arba susisiekiant su SIA „Infinitas“ telefonu, el. paštu, žinutėmis ir kt. komunikacijos priemonėmis, pvz., socialiniais tinklais; duomenys, gauti, duomenų subjektui lankantis SIA „Infinitas“ interneto svetainėse arba kitaip susisiekiant su SIA „Infinitas“.
 • Su paslaugomis susiję duomenys, pavyzdžiui, sutarčių vykdymas arba nevykdymas, sudaryti sandoriai, sudarytos ir pasibaigusios sutartys, pateikti prašymai, paraiškos ir skundai, palūkanos, paslaugų mokesčiai.
 • Duomenys apie dalyvavimą žaidimuose ir akcijose, pvz., žaidimuose arba akcijose laimėtus prizus.

SIA „Infinitas“ asmens duomenis gauna iš:
 • Pačių Duomenų subjektų.
 • Duomenų subjektų atstovų.
 • SIA „Infinitas“ bendradarbiavimo partnerių (pvz., prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų teikėjų, konkursų organizatorių).
 • Duomenų subjektų kreditorių.
 • Kredito įstaigų, administruojančių atsiskaitymus.
 • Teisėsaugos įstaigų, teismų, bankroto administratorių, teismo antstolių, notarų.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai
 • Prašymų (prašymų dėl prekių pirkimo arba paskolos) priėmimas ir tvarkymas, taip pat SIA „Infinitas“ paslaugų teikimas.
 • Sutarčių ir (arba) susitarimų ir kt. dokumentų rengimas, tvarkymas ir įforminimas (teisinių santykių užmezgimas, pakeitimas arba nutraukimas).
 • Bendravimas su duomenų subjektu, įskaitant jo informavimą apie bet kokius SIA „Infinitas“ paslaugų ir (arba) informacijos, reikalingos tarpusavio santykiams pagal sutartį, pasikeitimus.
 • Paslaugų teikimo užtikrinimas ir tobulinimas, paslaugų kokybės užtikrinimas.
 • Rinkos tyrimai, statistikos rinkimas.
 • Paslaugų siūlymas klientams (rinkodaros veikla), akcijų ir (arba) konkursų organizavimas.
 • Naujų paslaugų kūrimas.
 • SIA „Infinitas“ ir (arba) bendradarbiavimo partnerio paslaugų ir (arba) produktų reklama telefonu, įskaitant trumpąsias žinutes (SMS), el. paštu, paštu, interneto duomenų subjekto interesams.
 • Naujų technologijų diegimas ir veikimo palaikymas, užtikrinant, kad būtų vykdomi norminių aktų reikalavimai dėl duomenų subjekto identifikavimo, nelegalios veiklos prevencijos, nusikalstamu būdu įgytų lėšų legalizavimo ir teroristų finansavimo prevencijos.
 • Atsiskaitymų administravimas.
 • Raštvedybos organizavimas.
 • Pareiškimų, prašymų, pretenzijų ir kt. dokumentų priėmimas ir tvarkymas, įskaitant atsakymų pateikimą.
 • Reikalavimo teisių perleidimas.
 • Viešųjų registrų stebėsena.
 • Bendradarbiavimo su partneriais palaikymas, įskaitant bendradarbiavimo palaikymui ir paslaugų teikimui reikalingos informacijos teikimą ir (arba) gavimą.
 • Komercinės veiklos auditavimas, planavimas, apskaita ir analizė.
 • Komercinės veiklos ataskaitų ir apžvalgų paruošimas ir pateikimas.
 • Valstybinių įstaigų, įskaitant teisėsaugos įstaigas, prašymų vykdymas įstatymų nustatyta tvarka.
 • Pažeistų arba ginčijamų teisių arba įstatymų saugomų interesų gynimas, įskaitant reikalavimų tenkinimą, įrodymų saugojimą galimo ginčo su duomenų subjektu atvejui.
 • Neteisėtos veiklos nustatymas ir prevencija, taip pat pranešimas apie ją atitinkamoms įstaigoms.
 • Norminių aktų (pvz., buhalterinę apskaitą reguliuojančių norminių aktų) nustatytų įpareigojimų vykdymas.
 • Prisidėjimas prie atsakingo kreditavimo ir atsakingo bei sąžiningo paskolų ėmimo skatinimo.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas
SIA „Infinitas“ asmens duomenis tvarko, remdamasi šiais asmens duomenų tvarkymo teisiniais pagrindais:
 • Duomenų subjekto sutikimas dėl duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo.
 • Sutarties sudarymas ir vykdymas.
 • Galiojančių norminių aktų nustatytų įpareigojimų, taikomų SIA „Infinitas“, vykdymas.
 • Teisėti (teisės aktų nustatyti) interesai – teisiniais santykiais arba norminiais aktais pagrįstų SIA „Infinitas“ teisėtų (teisės aktų nustatytų) interesų įgyvendinimas.

SIA „Infinitas“ teisėti (teisės aktų nustatyti) interesai:
 • vykdyti komercinę veiklą pagal norminiuose aktuose nustatytus reikalavimus, įskaitant tiesioginę rinkodarą;
 • administruoti atsiskaitymus;
 • atlikti klientų tyrimus;
 • užtikrinti teisinius santykius ir sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
 • išsaugoti komercinės veiklos metu tvarkytą informaciją per nustatytą jos saugojimo laikotarpį;
 • paruošti ir tobulinti paslaugas;
 • užtikrinti ir gerinti paslaugų kokybę, taip pat palaikyti paslaugų teikimo procesą;
 • vesti derybas dėl galimo bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo sutarties įforminimo ir (arba) parengimo, taip pat sudarymo;
 • Fizinių asmenų, susijusių su SIA „Infinitas“ duomenų tvarkymu (SIA „Infinitas“ bendradarbiavimo partnerių darbuotojų) apskaita;
 • stebėti ir užkirsti kelią neteisėtai veiklai, įskaitant sukčiavimą;
 • kreiptis į teisėsaugos institucijas ir teismus, siekiant apginti savo pažeistas arba ginčijamas teises, arba įstatymų saugomus interesus;
 • užtikrinti SIA „Infinitas“ valdymą, finansų ir verslo apskaitą bei analizę;
 • saugoti dokumentus;
 • valdyti SIA „Infinitas“ kredito riziką.
 •  
Asmens duomenų tvarkymas ir gavėjų kategorijos
Asmens duomenys tvarkomi remiantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) ir kitais taikomais norminis aktais, reguliuojančiais privatumo ir duomenų tvarkymo sritį, atsižvelgiant į SIA „Infinitas“ organizacines, finansines ir technines galimybes.

SIA „Infinitas“ gali atskleisti duomenų subjekto asmens duomenis:
 • SIA „Infinitas“ grupės struktūriniams padaliniams (administravimo ir rinkodaros tikslais);
 • SIA „Infinitas“ bendradarbiavimo partneriams, su kuriais kartu SIA „Infinitas“ siūlo bendro prekių ženklo pažymėtus gaminius ir Paslaugas (tokiems gaminiams ir Paslaugoms teikti, taip pat tokių gaminių rinkodarai ir reklamai);
 • valstybinėms įstaigoms ir kitoms institucijoms ir (arba) įstaigoms, atliekančioms įstatymų joms nustatytas funkcijas;
 • įgaliotiems tikrintojams ir (arba) auditoriams, teisės ir finansų konsultantams;
 • SIA „Infinitas“ pasamdytiems asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia pagalbą, susijusią su SIA „Infinitas“ paslaugomis;
 • viešųjų registrų valdytojams;
 • skolų išieškojimo bendrovėms, kredito istoriją (informaciją apie kredito suteikimą) pateikiantiems biurams ir kitoms trečiosioms šalims, kurioms SIA „Infinitas“ gali perleisti savo teises ir pareigas.

SIA „Infinitas“ gali atskleisti asmens duomenis kitoms trečiosioms šalims (nepriklausomiems duomenų valdytojams) šiais atvejais:

 • tai būtina, kad būtų galima sudaryti ir (arba) vykdyti sutartį;
 • ši būtinybė yra nustatyta norminiuose aktuose, kurie taikomi SIA „Infinitas“ veikloje;
 • yra gautas duomenų subjekto sutikimas;
 • duomenų atskleidimas būtinas, siekiant apginti pažeistas arba ginčijamas SIA „Infinitas“ teises, arba įstatymų saugomus interesus.
Asmens duomenų profiliavimas, automatizuotas sprendimų priėmimas ir komercinių pasiūlymų siuntimas

Asmens duomenų profiliavimas
Profiliavimas yra bet koks automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, atliekamas turint tikslą įvertinti ir (arba) išanalizuoti konkrečius su duomenų subjektu susijusius asmeninius dalykus, tokius kaip finansinė padėtis, asmeniniai norai, interesai, gyvenamoji vieta. Profiliavimas naudojamas analizei atlikti Kliento konsultavimo, tiesioginės rinkodaros tikslais, automatizuotiems sprendimams priimti, pavyzdžiui, kreditingumo vertinimui, rizikos valdymui, sandorių stebėjimui, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, ir yra pagrįstas teisėtais SIA „Infinitas“ interesais, teisinių įsipareigojimų vykdymu, sutarties vykdymu arba duomenų subjekto sutikimu.
Rinkodaros tikslais SIA „Infinitas“ naudoja automatizuotus asmens duomenų analizės įrankius, įskaitant duomenų subjekto duomenų profiliavimą. SIA „Infinitas“ atlieka duomenų subjekto duomenų grupavimą ir analizę pagal perkamas prekes, mokėjimo drausmę ir kitus kriterijus, atsižvelgiant į kitus duomenų subjektą apibūdinančius duomenis (pvz., lytį, gimimo datą, regioną, kuriame gyvena, ir kt.).
SIA „Infinitas“ atlieka duomenų profiliavimą ir tam, kad suteiktų pranašumų tam tikroms klientų kategorijoms (pavyzdžiui, klientams, kurie tam tikrą dieną švenčia gimtadienį).
SIA „Infinitas“ atliekama duomenų subjekto duomenų analizė ir profiliavimo veikla duomenų subjektui neturi jokių teisinių pasekmių, nes tokios SIA „Infinitas“ veiklos rezultatai negali būti duomenų subjektą įpareigojantys.
Tačiau jeigu duomenų subjektas nenori, kad jo asmens duomenys būtų grupuojami ir analizuojami (profiliuojami) automatizuotai, jis turi teisę nesutikti su automatizuoto duomenų tvarkymo, įskaitant profiliavimą, taikymu, informuodamas apie tai SIA „Infinitas“ el. pašto adresu: [email protected] arba tel. Nr.: 27 057 057.
Duomenų subjektas, prieštaraujantis, kad asmens duomenys būtų profiliuojami, turi žinoti, kad SIA „Infinitas“ negalės informuoti duomenų subjekto apie aktualius SIA „Infinitas“ pasiūlymus ir galimybes – akcijas, naujienas ir kitas rinkodaros priemones.

Komercinio pobūdžio pranešimo siuntimas
Duomenų subjektai, kurie pateikė savo asmens duomenis ir pareiškė norą gauti informaciją apie aktualius SIA „Infinitas“ pasiūlymus – akcijas, naujienas ir kitas rinkodaros priemones, – neprieštarauja, kad, siekdami minėto tikslo, SIA „Infinitas“ atstovai susisieks su duomenų subjektais naudodamiesi viešai prieinamomis elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu, telefonu (skambučiais ir (arba) trumposiomis žinutėmis).
Duomenų subjektas, duodamas sutikimą naudoti duomenų subjekto asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, turi teisę bet kada atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, kuris susijęs su tiesiogine rinkodara.
SIA „Infinitas“ savo paslaugas gali pasiūlyti esamiems klientams, remdamasi teisėtais interesais.

Kriterijai, pagal kuriuos nustatoma duomenų saugojimo trukmė
SIA „Infinitas“ asmens duomenis saugo, kol tai gali būti grindžiama bent vienu iš šių kriterijų:
 • SIA „Infinitas“ arba duomenų subjektas gali įgyvendinti savo teisėtus interesus, pavyzdžiui, pateikti prieštaravimus arba pareikšti ieškinį teismui, pateikti kreditorinį reikalavimą, arba nagrinėjant bylą nėra suėjęs senaties terminas;
 • yra teisinis įpareigojimas saugoti asmens duomenis, pavyzdžiui, norminių aktų nustatytus bendrovės
 • pateisinamuosius dokumentus,
 • galioja sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo, pavyzdžiui, duomenų subjekto sutikimas, kad būtų siunčiami komercinio pobūdžio pranešimai.
Duomenų subjekto teisės
Duomenų subjektas turi teisę:
 • įgyti prieigą prie savo SIA „Infinitas“ žinioje esančių asmens duomenų,
 • paprašyti pakeisti savo SIA „Infinitas“ žinioje esančius asmens duomenis, kurie nėra teisingi,
 • Reglamente nustatytais atvejais prašyti apriboti duomenų tvarkymą,
 • pagrįstais atvejais paprašyti ištrinti asmens duomenis,
 • jeigu duomenys tvarkomi tik pagal sutikimą, bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą (sutikimo atšaukimas neturi įtakos iki atšaukimo atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui),
 • bet kuriuo metu pareikšti, kad nesutinka, jog asmens duomenys būtų tvarkomi, remiantis teisėtu SIA „Infinitas“ interesu, jeigu yra priežasčių, susijusių su ypatinga duomenų subjekto situacija.
Prašymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, nurodžius pašto adresą, kuriuo turi būti siunčiamas atsakymas, galima pateikti:
 • tiesiogiai arba siunčiant paštu kaip raštišką prašymą;
 • elektroniniu būdu, siunčiant elektroninį pranešimą, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu.
SIA „Infinitas“ įvertins gautą prašymą ir pateiks atsakymą, remdamasi galiojančiais norminiais aktais.
Esant prieštaravimams, SIA „Infinitas“ turi imtis visų pagrįstų ir būtinų priemonių nesutarimams išspręsti, priešingu atveju duomenų subjektas turi teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kontaktinė informacija: http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/

Privatumo politikos atnaujinimas
SIA „Infinitas“ turi teisę atnaujinti ir papildyti Privatumo politiką. Dabartinė Privatumo politika visada pateikiama šioje svetainėje.

SLAPUKŲ POLITIKA
Norėdami naudotis šia svetaine, kuria naudojantis Jūsų naršyklėje įdiegiami slapukai, turite pareikšti sutikimą su šia politika. Jeigu nenorite, kad slapukai būtų naudojami, galite pakeisti jų nustatymus savo interneto naršyklėje.

Ši politika yra mūsų privatumo politikos dalis ir joje paaiškinama:
 • kas yra slapukas,
 • kokiais tikslais slapukai naudojami,
 • kas yra vietinė saugykla,
 • kas yra trečiųjų šalių slapukai,
 • kaip blokuoti arba ištrinti slapukus.

KAS YRA SLAPUKAS?
Slapukai yra nedideli laikini failai, kurie išsaugomi Jūsų įrenginyje, kuriuo prisijungiate (kompiuteryje, telefone, planšetiniame kompiuteryje ir kt.) kiekvieną kartą, kai lankotės svetainėje. Slapukai leidžia Jūsų įrenginyje išsaugoti tokią informaciją, kuri reikalinga, kad svetainėje galėtumėte naudotis tam tikromis jos funkcijomis.

Kai įrenginyje įdiegiamas slapukas, išsaugoma ši informacija:
 • svetainės, kurioje sukurtas slapukas, adresas (domenas),
 • slapuko saugojimo trukmė (nuo kelių minučių iki kelerių metų),
 • slapuko turinys.
Jūs galite bet kuriuo metu sukonfigūruoti savo interneto naršyklę, kad tam tikros svetainės negalėtų naudoti slapukų. Be to, galite ištrinti anksčiau įdiegtus slapukus.

KOKIAIS TIKSLAIS NAUDOJAMI SLAPUKAI?
 • Būtinieji slapukai. Techniniai slapukai, padedantys valdyti Jūsų naršymą svetainėje arba užtikrinti, kad Jūsų duomenys liktų sistemoje. Jeigu juos užblokuosite, kai kurios svetainės dalys gali veikti netinkamai.
 • Pritaikomumo slapukai. Jie reikalingi, kad būtų išsaugotos nustatytos parinktys.
 • Analitiniai slapukai. Šie slapukai padeda mums ir trečiosioms šalims registruoti duomenis, iš kur prisijungia svetainės lankytojai ir kaip joje naršo, kad įgytume analitinių duomenų, kurie padėtų pagerinti svetainės struktūrą ir turinį.
 • Reklaminiai slapukai. Šie slapukai naudojami svetainės reklaminiams skelbimams, jų turiniui ir rodymo dažnumui valdyti.
 • Prie vartotojų įpročių pritaikyti reklaminiai slapukai. Šie slapukai padeda išsiaiškinti Jūsų naršymo įpročius, kad būtų sukurtas profilis su Jums aktualia reklama.
 • Bendrinimo socialiniuose tinkluose slapukai. Slapukai, kurie reikalingi, kad Jūs galėtumėte prisijungti prie socialinių tinklų ir dalytis turiniu.

KAS YRA VIETINĖ SAUGYKLA?
Vietinė saugykla yra failas, kurį svetainė įdiegia Jūsų įrenginyje. Slapukai yra tik vienos rūšies vietinė saugykla, tačiau yra ir kitų. Svarbu tai žinoti, kad galėtumėte slapukus užblokuoti arba ištrinti juose saugomus duomenis.
 • Naršyklės vietinė saugykla. Kai kurios svetainės saugo duomenis naršyklės „sesijos saugykloje“ („sessionStorage“) ir „vietinėje saugykloje“ („localStorage“); sesijos saugykloje duomenys saugomi laikinai, o vietinėje saugykloje – nuolat. Jūs galite juos ištrinti, ištrynę naršymo istoriją.
 • „Flash“ vietinė saugykla („Flash“ vietiniai bendri objektai“). „Flash“ yra naršyklės įskiepis, naudojamas, kad svetainės būtų papildytos interaktyviu ir daugialypės terpės turiniu. „Flash“ gali saugoti duomenis Jūsų įrenginyje.
 • „Silverlight“ vietinė saugykla („izoliuoti objektai“). „Silverlight“ yra naršyklės įskiepis, naudojamas, kad svetainės būtų papildytos interaktyviu ir daugialypės terpės turiniu. „Silverlight“ gali saugoti duomenis Jūsų įrenginyje.
 • Žiniatinklio švyturio įdiegimas yra metodas, kai vaizdo dalis svetainėje naudojama srautui svetainėje stebėti. Kai Jūsų naršyklė prisijungia prie serverio, kuriame yra vaizdas, kad jį atsisiųstų, Jūsų prieiga yra stebima. Žiniatinklio švyturiai yra labai mažos arba skaidrios vaizdo dalys, todėl naudotojai jų nepastebi.

KAS YRA TREČIŲJŲ ŠALIŲ SLAPUKAI?
Daugelyje svetainių yra teikiamos galimybės ir (arba) funkcijos, kurias užtikrina trečiosios šalys, pavyzdžiui:
 • analitiniai duomenys apie naudojimąsi svetaine,
 • interaktyvūs žemėlapiai,
 • vaizdo ir multimedijos elementai,
 • bendrinimo socialiniuose tinkluose slapukai,
 • reklama.
Šių funkcijų teikėjai gali naudoti slapukus ir vietinę saugyklą, kad galėtų stebėti Jūsų naršymo įpročius ir sukurti profilį su reklama, pritaikyta Jūsų interesams.
Kai kurios iš šių funkcijų skirtos Jūsų naršymo įpročiams sekti, kad būtų galima sukurti Jūsų interesų profilį ir rodyti Jums aktualią reklamą. Slapukai ir vietinė saugykla yra įrankiai, padedantys rinkti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius.

KAIP BLOKUOTI ARBA IŠTRINTI SLAPUKUS?
Dauguma interneto naršyklių suteikia Jums galimybę visiškai išvengti slapukų. Galima ištrinti slapukus, kuriuos sukūrė konkretūs domenai ir (arba) svetainės. Informaciją, kaip tai padaryti, rasite savo naršyklės pagalbos puslapyje.

Ši informacija taip pat pateikiama interneto naršyklės tinklavietės puslapiuose:
 • „Chrome“: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • „Explorer“: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-cookies
 • „Firefox“: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 • „Safari“: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=es_ES
 • „Safari“ iOS operacinei sistemai: https://support.apple.com/en-us/HT201265
 • „Opera“: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Tam tikra informacija gali būti saugoma Jūsų naršyklės vietinėje saugykloje, „Flash“ vietinėje saugykloje ir „Silverlight“ vietinėje saugykloje. Kaip ištrinti:
 • kad ištrintumėte duomenis, išsaugotus naršyklėje, ištrinkite naršyklės istoriją,
 • informacija, kaip ištrinti duomenis „Flash“ vietinėje saugykloje, pateikiama „Adobe“ pagalbos puslapiuose: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

Norint, kad nebūtų naudojami „Google Analytics“ slapukai:
 • naudokite naršyklės papildinį, suteikiantį galimybę atsisakyti „Google Analytics“; jį galite atsisiųsti iš svetainės https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Jeigu Jums reikia pagalbos, susijusios su kita naršymo programine įranga, arba turite daugiau klausimų dėl šios svetainės naudojamų slapukų, susisiekite su mumis el. paštu: [email protected].

Primename: jeigu užblokuosite slapukus, tam tikrų paslaugų teikimas arba funkcijų veikimas gali sutrikti.